Regulamin świadczenia usług w ramach portalu MedCena 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa korzystania przez użytkowników z portalu MedCena.  
 2. Portal MedCena stanowi medyczną bazę wiedzy, w ramach której użytkownicy, za darmo i bez ukrytych opłat, mogą poszerzać swoją wiedzę medyczną. 
 3. Artykuły/opracowania znajdujące się w portalu MedCena prezentują opinie zgodne z aktualną wiedzą medyczną. 
 4. Celem portalu MedCena nie jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

§ 2

Portal MedCena prowadzony jest przez  CREANSO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Racławicka 89 /17, 53-149 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000806355, NIP 8943146218. 

§ 3

Na potrzeby niniejszego Regulaminu następujący określeniom nadaje się następujące znaczenie: 

 1. Usługodawca – CREANSO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Racławicka 89 /17, 53-149 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000806355, NIP 8943146218,
 2. Portal – portal MedCena prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.medcena.pl
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu,
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Portalu MedCena,
 5. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 4

 1. Warunki korzystania przez Użytkownika z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 
 2. W zakresie warunków technicznych, aby korzystać z Serwisu, Użytkownik musi: 
 1. posiadać stały dostęp do internetu,
 2. korzystać jednej z wymienionych przeglądarek internetowych (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome),
 1. Nie przewiduje się, poza przypadkami określonymi w treści niniejszego Regulaminu, ograniczeń podmiotowych w zakresie dostępu do Portalu. W szczególności korzystanie z Portalu nie jest uzależnione od założenia konta, podania danych osobowych. 
 2. Korzystanie z Portalu nie jest uzależnione od wniesienia jakichkolwiek opłat. 

§ 5

 1. Zabronione jest używanie Portalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem to jest np. przez świadome wprowadzanie do niego tzw. wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. 
 2. Zabronione są próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Portalu, serwera, na którym działa Portal, komputerów lub baz danych podłączonych do Portalu. 
 3. Zabrania się umieszczania w Portalu treści o charakterze bezprawnym. 
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jednego z ww. zakazów, prawo do korzystania z Portalu natychmiast wygasa. Dostęp do Portalu Użytkownika zostanie automatycznie zablokowany. 

§ 6

Celem Portalu jest informowanie oraz edukowanie Użytkowników.

Prezentowane w Portalu informacje mają poparcie w aktualnej wiedzy medycznej, ale ze względu na swój ogólny charakter nie mogą zastąpić porady lekarskiej. 

Zaleca się aby w przypadku wystąpienia objawów budzących niepokój Użytkownika skontaktował się on z lekarzem. Zastosowanie się do porad znajdujących się w Portalu bez konsultacji z lekarzem może wiązać się z negatywnymi skutkami dla zdrowia. Porady dotyczą bowiem ogółu społeczeństwa, nie uwzględniają natomiast sytuacji/stanu zdrowia Użytkownika. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

 1. negatywne skutki zastosowania się do porad znajdujących się w Portalu,
 2. zaniechanie Użytkownika do zasięgnięcia porady lekarskiej w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, 
 3.  skutki stosowania środków farmaceutycznych pomimo istnienia przeciwskazań lub w sposób sprzeczny z informacjami zawartymi w ulotce,
 4. wystąpienia skutków niepożądanych związanych z zastosowanym środkiem farmaceutycznym.  

W ww. zakresie odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 

§ 7

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, rozproszone ataki blokujące dostęp do Portalu lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować komputer Użytkownika, oprogramowanie, dane lub inne informacje chronione, a poniesione w związku z korzystaniem przez Użytkownika z portalu lub ściąganiem przez Użytkownika jakiejkolwiek zawartości znajdującej się na portalu lub na dowolnej innej stronie internetowej, do której odnośniki (linki) znajdują się na portalu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu Portal nie będzie dostępny w dowolnym momencie i przez dowolny okres czasu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych.

§ 8

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów znajdujących się a Portalu w przypadku: 

 • użycia wulgarnego języka, 
 • naruszenia dóbr osobistych autora materiałów, Usługodawcy lub innych Użytkowników.

§ 9

 1. Artykuły/Informacje zawarte w Portalu są utworami w rozumieniu Prawa Autorskiego. 
 2. Usługodawca wyraża zgodę na zapoznawanie się z treścią informacji/artykułów. 
 3. Kopiowanie artykułów/informacji z Portalu i posługiwanie się nimi jak własnymi będzie uznawane za naruszenie praw autorskich Usługodawcy.

§ 10

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z niewłaściwym funkcjonowaniem Portalu. 
 2. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dopuszcza się złożenie reklamacji w jednej z następujących form:
 • elektronicznej przesłanej na adres kontakt@medcena.pl.
 1. Reklamacja musi zawierać następujące informacje:
 • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, 
 • opis problemu, będącego podstawą reklamacji,
 • uwagi oraz okoliczności uzasadniające reklamację,
 • żądanie Użytkownika w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji, 
 • określenie sposobu w jaki Użytkownik chce uzyskać odpowiedź na złożona reklamację. 
 1. Zgłoszenia, które nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem nie będą rozpatrywane. 
 2. W przypadku kiedy reklamacja zawiera inne braki, niż określone w pkt. 4 powyżej, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem celem uzupełnienia braków o ile jest to konieczne do rozpoznania reklamacji. 
 3. Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jakiś sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami, Usługodawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika, a termin na rozpatrzenie reklamacji jest liczony od momentu uzupełnienia informacji przez Użytkownika. 
 4. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie dłuższym niż określony powyżej w pkt. 6. W takim przypadku Usługodawca zawiadomi Użytkownika o braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, wskaże przyczyny takiego stanu rzeczy oraz nowy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w jednej w następujących form:
 • pisemnej – przesyłanej Użytkownikowi na jego adres do korespondencji wskazany w treści reklamacji, 
 • elektronicznej. 

§ 11

W związku z korzystaniem Portalu Użytkownik nie musi przekazać Usługodawcy ani wprowadzać do Portalu swoich danych osobowych. 

W związku z korzystaniem z Portalu nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych. 

§ 12 

 1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. 
 3. Informacja o zmianie treści Regulaminu zamieszcza jest w Portalu.
 4. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkowników w terminie 14 dni od jej wprowadzenia. W sytuacjach kiedy zmiany Regulaminu dotyczą kwestii bezpieczeństwa, lub mają charakter nieistotny, termin wejścia w życie zmian określa Usługodawca dowolnie.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu znajdą zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.11.2023 r.